• AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HISTÓRIA
  • KONTAKT
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4/2019 vývoz zmiešaného komunálneho odpadu KOSIT a.s.
0.00 €
3/2019 zabezpečenie vývozu triedeného KOSIT a.s.
0.00 €
2/2019 záujmové vzdelávanie detí a mládeže CVČ Mesto Trebišov
0.00 €
1/2019 príspevok na mentorované miesto Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
6196.74 €
25/2018 zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
24/2018 prenájom pozemkov AGRO JOSA s.r.o.
889.00 €
23/2018 vykonávanie dobrovolnickej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
22/2018 údržba verejného priestranstva Kalanová Renáta
350.00 €
21/2018 dotácia na projekt " Detské ihrisko pri ZŠ a MŠ" Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
5000.00 €
20/2018 poskytnutie príspevku na projekt " Rekonštrukcia domu smútku " Pôdohospodárska platobná agentúra
84196.91 €
19/2018 auditorské služby UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
720.00 €
18/2018 poskytnutie dotácie na zníženie energetickej náročnosti OcÚ Environmentálny fond
95000.00 €
17/2018 vykonávanie dobrovolnickej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
16/2018 dodávka mäsa do ŠJ Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
15/2018 dodávka a montáž gastronomických zariedení do KD GASTMA s.r.o.
11599.24 €
14/2018 zabezpečenie hudobnej produkcie Umelecká agentúra O.W.Music, s.r.o.
1500.00 €
13/2018 uskutočnenie stavebných prác stavba " Zníženie energetickej náročností OcÚ Zemplínske Jastrabie" NOVICOM s.r.o.
99195.06 €
12/2018 grantový účet Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
11/2018 zhotovenie diela - Fitpark pre seniorov AGGER s.r.o.
11038.50 €
10/2018 vypracovanie komunitného plánu obce MOAD s.r.o.
300.00 €
9/2018 dohľad nad ochrannou osobných údajov a vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie MAHUT Group s.r.o.
0.00 €
8/2018 grantový účet - Rovina Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
7/2018 poskytovanie pohrebných služieb ULTIMA TV. spol. s r.o.
0.00 €
6/2018 ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb ULTIMA TV. spol. s r.o.
0.00 €
5/2018 záujmové vzdelávanie detí Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
4/2018 poskytnutie daru ABG Trebišov s.r.o.
200.00 €
3/2018 jednorazový nájom priestorov Obec Zemplínske Jastrabie
80.00 €
2/2018 poradenstvo VO Lungo Mare s.r.o., IČO: 47450126
600.00 €
1/2018 odber kuchynského odpadu CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
26/2017 poskytnutie finančného prípevku v zmysle Výzvy MAS TOKAJ ROVINA o.z.
1450.00 €
25/2017 aktivačná- mos Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
24/2017 dotácia z prevenie kriminality - Fitpark Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
8500.00 €
23/2017 rekonštrukcia domu smútku EUREX, s.r.o.
144593.82 €
22/2017 vypracovanie žiadosti o NFP z programu rozvoja vidieka Združenie VIDIEK
950.00 €
21/2017 rekonštrukcia kultúrneho domu NOVICOM s.r.o.
144593.82 €
20/2017 podpora vytvorenia prac. miest Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
3036.42 €
19/2017 kontrola detského ihriska EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
19/2017 kontrola detského ihriska EKOTEC spol. s r.o.
230.00 €
18/2017 dodtaok k mluve Centrum zhodnocovania BRKO Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
17/2017 havárijne poistenie Union poisťovňa a.s.
647.00 €
16/2017 vytvorenie prac. miesta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
4048.56 €
15/2017 dodávka mäsa do ŠJ Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
14/2017 poskytnuie príspevku na vytvorenie pracovných miest Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
13/2017 rekonštrukcia komunikácií JANEKO s.r.o.
45896.95 €
12/201 zmluva o bežnom účte - Rovina Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
11/2017 škola v prírode - ZŠ CK FANY s.r.o.
1729.00 €
10/2017 audit UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
720.00 €
9/2017 kamerový systém FEDEL s.r.o. , IČO: 45538026
12705.92 €
8/2017 odvádzanie odpadových vôd Adrián Onder - ROCKA SERVIS
0.00 €
7/2017 licencie progranmov Remek s.r.o. , IČO: 36535605
0.00 €
6/2017 príspevok na záujmové vzdelávanie detí Mesto Trebišov
65.00 €
5/2017 Výmena strešných zvodov NOVICOM s.r.o.
5965.74 €
4/2017 poskytnutie dotácie - prevencia kriminality Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
10500.00 €
3/2017 dodatok k zmluve o pripojení T com Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469
0.00 €
2/2017 zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu Obec Zemplínska Nová Ves
0.00 €
1/2017 prac. miesto § 50 J Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
32/2016 vedenie grantového účtu Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
31/2016 odber a zneškodňovanie kuchynského odpadu CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
30/2016 dobrovolnícka činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
29/2016 nakladanie s odpadmi Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
0.00 €
28/2016 činosť IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
27/2016 mentorované zapracovanie Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
26/2016 vykonávanie dobrovolníckej činností Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
25/2016 dodavka mäsa ŠJ Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
24/2016 odber biologicky rozložitešného odpadu Obec Sirník
0.00 €
23/2016 vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
22/2016 audit UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
0.00 €
21/2016 zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu Obec Hraň
0.00 €
20/2016 dotácia na deň obce Košický samosprávny kraj
1000.00 €
19/2016 vypracovanie projektovej dokumentácie " zníženie energetickej náročnosti OCU Ing Martin HROMJÁK - MARS
2000.00 €
18/2016 propagácia Obec Zemplínske Jastrabie
100.00 €
17/2016 zber elektroodpadov H+EKO, spol. s r.o.
0.00 €
16/2016 odber biologicky rozložitešného odpadu Mesto Trebišov
0.00 €
15/2016 systém združeného nakadania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
14/2016 posudok na územný plán Ing. Pavol Gurbaľ
510.00 €
13/2016 prac. miesto § 54 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
12/2016 dodatok k zmluve o dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. IČO: 44291809
0.00 €
11/2016 odmena - autorský zákon SLOVGRAM , IČO: 17310598
38.50 €
10/2016 Rekonštrukcia domu smútku AKVAPLAST-PLUS s.r.o.
59862.00 €
9/2016 vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcia domu smútku" APRO s.r.o. Trebišov
2760.00 €
8/2016 rekonštrukcia priestorov šatne NOVICOM s.r.o.
13576.86 €
7/2016 dotácia na záujmové vzdelávanie mládeže Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
6/2016 prac. miesto § 54 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
5/2016 Rekonštrukcia kultúrneho domu Z. Jastrabie Sokol trade spol. s r.o.
129911.76 €
4/2016 dar Enviroprojekt s.r.o.
300.00 €
3/2016 prac. miesto § 54 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2/2016 dodávka kotla v ZŠ Jozef Ivan- servis plyn. zariadení
0.00 €
1/2016 zneškodňovanie biologického odpadu CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
37/2015 vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrucia kultúrneho domu" Ing Ján Staš- Projekčno- inžinierska kancelária
3350.00 €
36/2015 zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
35/2015 menšie obecné služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
34/2015 zmluva § 54 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
33/2015 zmluva na dobrovoľnickú Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
32/2015 zmluva o pripojení k informačnemu systemu DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
31/2015 Rozšírenie dopravného ihriska - Dopravko FEDEL s.r.o. , IČO: 45538026
1101.72 €
30/2015 rekonštrukcia verejného osvetlenia FEDEL s.r.o. , IČO: 45538026
10003.56 €
29/2015 zmluva na vypracovanie PHSR Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
950.00 €
28/2015 vyperacovanie žiadosti o NFP program rozvoja vidieka Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
950.00 €
27/2015 odpredaj časti vodovodu Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
26/2015 zriadenie vecného bremena - vodovod Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
25/2015 príloha PZ- postenie techniky kompostáreň Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
25/2015 poistenie techniky- kompostáreň Komunálna poisťovňa a.s.
278.15 €
24/2015 príloha II k zmluve PZ - kompostáreň Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
24/2015 príloha k PZ- kompostáreň Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
24/2015 poistenie majetku- kompostáreň Komunálna poisťovňa a.s.
623.78 €
23/2015 obnova dediny- úprava okolia amfiteátra Slovenská agentúra životného prostredia
4775.00 €
22/2015 dodatok kzmluve o pripojení- DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
21/2015 dodatok č. 5 k zmluve 004/4.2 MP/2013 Ministerstvo životného prostredia
0.00 €
20/2015 potraviny ŠJ- mäso Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
19/2015 zmluva na posk. príspevku § 50 J Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
18/2015 zmluva na dobrovoľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
17/2015 dodatok č.4 Ministerstvo životného prostredia
0.00 €
16/2015 - príloha2 dodávka techniky na projekt " Centrum zhodnocovania BRKO" SOME SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
16/2015 - príloha dodávka techniky na projekt " Centrum zhodnocovania BRKO" SOME SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
15/2015 Rozšírenie dopravného ihriska - Dopravko Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
2100.00 €
16/2015 dodávka techniky na projekt " Centrum zhodnocovania BRKO" SOME SLOVAKIA s.r.o.
269400.00 €
14/2015 výsadba zelene Ing. Peter Kolár
3116.00 €
13/2015 dodávka lavičiek KONIMPEX s.r.o.
1659.00 €
12/2015 audit UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
540.00 €
11/2015 prevádzkový poriadok k projektu Centrum zhodnocovania BRKO AAK -Ing. arch. Ján Katuščák
996.00 €
10/2015 dopravné ihrisko NOVICOM s.r.o.
16797.17 €
9/2015 servis zhradnej techniky DANER s.r.o., IČO: 36581542
0.00 €
8/2015 dodavka prac. odevov JST Zdravie s.r.o. , IČO: 36664570
0.00 €
7/2015 príloha k zmluve na výstavbu kompostárne GMT projekt spol. s r.o., IČO: 36484971
0.00 €
7/2015 výstavba kompostárne GMT projekt spol. s r.o., IČO: 36484971
297898.43 €
6/2015 vyvorenie pracovných miest - § 54 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
5/2015 CVC- záujmové vzdelávnie detí a mládeže Mesto Trebišov
0.00 €
3/2015 príloha k dodatku č. 3 Ministerstvo životného prostredia
0.00 €
4/4/2015 pripojenie do systemu DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
4/2015 darovacia ABG Trebišov s.r.o.
0.00 €
3/2015 dodatok k zmluve o NFP - BRKO Ministerstvo životného prostredia
0.00 €
2/2015 dobrovolnicka činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
1/2015 zneškodňovanie kuchynského odpadu CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
32/2014 zdravotná služba Mária Naďová
0.00 €
31/2014 telefón MŠ Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469
0.00 €
30/2014 dobrovolnicka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
29/2014 dodatok k zmluve AČ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
28/2014 dodatpk k zmluve 43/§50j Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
27/2014 dodatpk k zmluve 55/§50j Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
25/2014 dopravné ihrisko Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
9000.00 €
26/2014 dodatok k zmluve 80/§52a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
24/2014 obstaravateľska činnosť UPN Ing. Iveta Sabaková
500.00 €
dodatok k 16/2014 dodatok k zmluve č. 16/2014 Attila Lengyel - L-STAV
0.00 €
23/2014 rekonštrukcia šatne ŠK Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
22/2014 dohoda 50J Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
21/2014 združenie finančných prostriedkov Východoslovenská vodárenská spolocnosť a.s.
6465.05 €
20/2014 audit UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
0.00 €
19/2014 50J Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
18/2014 potraviny pre ŠJ Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
17/2014 dodávka vody Východoslovenská vodárenská spolocnosť a.s.
0.00 €
17/2014 školské ovocie HOOK, s.r.o.
0.00 €
16/2014 chodníky Attila Lengyel - L-STAV
24264.32 €
15/2014 UPN Ministerstvo dopravy, výstavby a region. rozvoja
6912.00 €
14/2014 vodovod Environmentálny fond
157372.15 €
13/2014 dobrovolnicka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
12/2014 aktivacna Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
11/2014 dobrovolnicka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
163.20 €
10/2014 dodatok k zmluve AČ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2/2014 potraviny pre ŠJ HOPE FAMILY s.r.o.
0.00 €
1/2014 Stavebný dozor kompostáreň Ing. Karol Petz
12500.00 €

Archív

zbraziť/skryť archív
Filename Size Date
An Adobe Acrobat file priloha1_k_zmluve_9 33.52 KB 2014-02-27 14:55:36
An Adobe Acrobat file zmluva_9_webexmedia 92.86 KB 2014-02-27 14:55:01
An Adobe Acrobat file zmluva_8_2014_PD_kompostaren 310.37 KB 2014-02-25 13:56:39
An Adobe Acrobat file zmluva_7_2014_geo 184.96 KB 2014-02-24 08:29:39
An Adobe Acrobat file zmluva_6_2014_CVC 42.56 KB 2014-02-24 08:29:21
An Adobe Acrobat file dodatok_k_zmluve_UPN 133.41 KB 2014-02-07 13:47:19
An Adobe Acrobat file zmluva_5_2014_BM_Centrum 296.68 KB 2014-02-03 09:33:01
An Adobe Acrobat file zmluva_4_2014_psy 170.95 KB 2014-01-30 14:04:58
An Adobe Acrobat file zmluva_3_2014_tampex 748.48 KB 2014-01-30 10:45:40
An Adobe Acrobat file zmluva_2_2014_OSO_n 411.63 KB 2014-01-21 12:55:35
An Adobe Acrobat file zmluva_27_uv_n 45.37 KB 2014-01-21 12:54:53
An Adobe Acrobat file zmluva_odpady_n 375.91 KB 2014-01-21 12:53:04
An Adobe Acrobat file zmluva_28_dobrovolnicka_n 408.77 KB 2014-01-21 12:52:37
An Adobe Acrobat file zmluva_27_uv 0 bytes 2014-01-13 08:08:36
An Adobe Acrobat file zmluva_2_2014_OSO 0 bytes 2014-01-10 12:51:14
An Adobe Acrobat file zmluva_1_2014_odpady 0 bytes 2014-01-08 09:55:11
An Adobe Acrobat file zmluva_28_dobrovolnicka 0 bytes 2014-01-02 09:04:30
An Adobe Acrobat file zmluva_27_urad_vlady 0 bytes 2013-12-30 13:26:49
An Adobe Acrobat file zmluva_26_oprava_strechy 52.43 KB 2013-12-18 15:29:41
An Adobe Acrobat file zmluva_25_novicom 77.32 KB 2013-12-02 09:56:52
An Adobe Acrobat file zmluva_24_ o_ bezodplatnom_ prevode majetku 619.17 KB 2013-10-22 12:52:46
An Adobe Acrobat file zmluva_23_kupno_predajana 30.76 KB 2013-10-15 13:11:58
An Adobe Acrobat file dodatok 174.82 KB 2013-10-15 10:01:39
An Adobe Acrobat file zmluva_22_procurement_partners 550.77 KB 2013-10-15 09:49:54
An Adobe Acrobat file zmluva_21_audit 653.43 KB 2013-09-25 15:08:23
An Adobe Acrobat file zmluva20_JGD 270.41 KB 2013-09-18 13:38:49
An Adobe Acrobat file zmluva19_hook 294.84 KB 2013-09-16 14:41:45
An Adobe Acrobat file zmluva18_hook 556.63 KB 2013-09-16 14:41:24
An Adobe Acrobat file zmluva_17_O2 204.22 KB 2013-09-11 08:32:00
An Adobe Acrobat file zmluva_16_cimbalak 274.9 KB 2013-09-04 14:06:12
An Adobe Acrobat file priloha_k_dodatku_c_1 106.4 KB 2013-09-02 10:26:34
An Adobe Acrobat file dodatok_c1_k_zmluve_oNFP 30.98 KB 2013-09-02 10:18:53
An Adobe Acrobat file zmluva_15_odpad 348.17 KB 2013-08-26 14:03:17
An Adobe Acrobat file zmluva_14_zofp_vodovod 38.35 KB 2013-08-26 13:36:29
An Adobe Acrobat file zmluva_13_speedcom 371.07 KB 2013-08-08 08:07:44
An Adobe Acrobat file zmluva_12_ environfond 482.64 KB 2013-07-03 14:43:48
An Adobe Acrobat file zmluva_10_pavlovicova_z 282.57 KB 2013-06-20 09:00:42
An Adobe Acrobat file zmluva_11_CVC 43.3 KB 2013-06-13 14:46:01
An Adobe Acrobat file zmluva_SVP 467.88 KB 2013-05-22 13:21:31
An Adobe Acrobat file zmluva _8_eparchia 89.9 KB 2013-04-29 08:21:01
An Adobe Acrobat file zmluva_50j_upsvar 278.74 KB 2013-03-27 08:22:38
An Adobe Acrobat file zmluva_6_novico 77.49 KB 2013-03-14 11:46:37
An Adobe Acrobat file zmluva_absolventska_5 389.57 KB 2013-03-12 14:00:59
An Adobe Acrobat file dodatok_k_zmluve_voda 116.31 KB 2013-03-05 14:23:27
An Adobe Acrobat file Príloha_c_2 _k_zmluve_c_4 93.34 KB 2013-02-21 15:51:44
An Adobe Acrobat file Priloha_c_1_ k_zmluve_c_4 505.37 KB 2013-02-21 15:51:33
An Adobe Acrobat file ucinnost zmluvy_4_2013 86.18 KB 2013-02-21 15:51:09
An Adobe Acrobat file zmluva_4_2013_zmluva o poskytnutí NFP - text 62.89 KB 2013-02-21 15:50:37
An Adobe Acrobat file zmluva_3_2013_darovacia 26.07 KB 2013-02-21 09:35:31
An Adobe Acrobat file zmluva_2_2013 o zámene pozemkov 27.18 KB 2013-02-15 12:47:16
An Adobe Acrobat file zmluva_1_2013 1.07 MB 2013-02-13 08:59:38
An Adobe Acrobat file zmluva19_absolventska 389.51 KB 2013-01-02 11:01:31
An Adobe Acrobat file zmluva18_chranena d 323.68 KB 2013-01-02 11:01:19
An Adobe Acrobat file zmluva_17_remek 224.93 KB 2012-11-05 08:27:03
An Adobe Acrobat file zmluva_16_audit 46.76 KB 2012-10-08 09:55:24
An Adobe Acrobat file zmluva_15_dodatok_telekom 1.27 MB 2012-09-18 08:26:54
An Adobe Acrobat file zmluva_14_komunalna 231.38 KB 2012-09-18 08:26:31
An Adobe Acrobat file zmluva_13_2012 42.12 KB 2012-08-16 10:38:40
An Adobe Acrobat file zmluva_6_2012 28.7 KB 2012-07-12 11:47:39
An Adobe Acrobat file zmluva_12_2012 106.17 KB 2012-06-25 14:48:26
An Adobe Acrobat file zmluva_11_2012_KSK 38.93 KB 2012-06-07 13:08:38
An Adobe Acrobat file dohoda_dobrov_10_2012 393.25 KB 2012-05-31 10:23:03
An Adobe Acrobat file zmluva_9_2012 51.24 KB 2012-05-31 08:46:08
An Adobe Acrobat file zmluva_8_2012 36.07 KB 2012-05-30 12:07:32
An Adobe Acrobat file zmluva_7_2012 36.15 KB 2012-05-30 12:06:43
An Adobe Acrobat file zmluva_5_2012 3.05 MB 2012-05-21 10:49:30
An Adobe Acrobat file zmluva_4_2012 630.7 KB 2012-04-16 08:33:48
An Adobe Acrobat file zmluva_2_2012 196.66 KB 2012-03-30 09:36:12
An Adobe Acrobat file dodatok_k_zmluvec3_2012 310.79 KB 2012-03-30 09:32:34
An Adobe Acrobat file zmluva_3_2012 308.49 KB 2012-03-30 09:31:50
An Adobe Acrobat file zmluva_01_2012 816.51 KB 2012-03-09 11:19:51
An Adobe Acrobat file zmluva_upn 382.45 KB 2012-01-12 10:48:26
An Adobe Acrobat file ostrozovic 842.54 KB 2011-11-21 10:48:08
An Adobe Acrobat file zmluva_apa 563.56 KB 2011-11-15 09:02:35
An Adobe Acrobat file zmluva_betostav 138.01 KB 2011-09-28 10:42:34
An Adobe Acrobat file zmluva_prevencia_kriminality 2.56 MB 2011-08-04 08:59:07
An Adobe Acrobat file zmluva_dexia_uverova 1.28 MB 2011-07-15 13:40:23
An Adobe Acrobat file zmluva_001 3.74 MB 2011-03-16 15:20:43