ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

27.12.2020 zverejnil/a jastrabie_admin.

Textová časť úPN

Záväzná časť ÚPN

Záber pôdneho fondu

Energetika a spoje

Vodné hospodárstvo

Funkčné využitie územia

Dopravné vybavenie

Ochrana prírody

Uznesenie

VZN

Záber pôdy

Schéma VPS

Širšie vzťahy ÚPN

Záujmové územie ÚPN