Preskočiť na obsah

Plán udržatelnej mobility Košického samosprávneho kraja

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020

Návrh strategického dokumentu spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html

Informácia pre verejnosť

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 27.02.2020 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26  Košice

denisa.horenska@minv.sk

tel,: 055 / 6001 225

Správa o hodnotení strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja a návrh strategického dokumentu na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

OZNÁMENIE

Obecný úrad v Zemplínskom Jastrabí  oznamuje, že Správa o hodnotení strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

a návrh strategického dokumentu na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/

Vyvesené na úradnej tabuli: 07.02.2020

Zvesené z úradnej tabule: