Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh POH Košického kraja

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020