Výzva na predloženie ponuky – Odvoz a likvidácia odpadu v obci Zemplínske Jastrabie

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020