Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
30. novembra 2020
Kategória

Prílohy