Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Zemplínske Jastrabie.

Späť na aktuálne vývesky

Plán rozvoja verejných vodovodov

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životnéhoprostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizaciipre-uzemie-kosi

Vyvesené 12.3.2021 - 2.4.2021